• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

قرص PBS

قرص PBS چیست ؟
محلول نمک فسفات با خاصیت بافری که به اختصار PBS گفته می شود یک محلول نمکی با پایه آبی است که از
سدیم کلرید و سدیم فسفات تشکیل شده است.
خصوصیات قرص بافر فسفات سالین
– ماده ای غیرسمی است.
– بافرهای گروههای فسفات دار کمک به ثابت ماندن PH می کنند.
– تهیه آسان و سریع بافر فسفات(PBS ، (فقط با حل کردن یک عدد قرص در حجم مشخصی از آب )دیونیزه،
مخصوص تزریق و. (
– با حل کردن یک عدد قرص در 100 میلی لیتر آب، 100 میلی لیتر بافر فسفات با 4.7 pH و قدرت یونی 10
میلی موالر به دست می آید.
موارد مصرف قرص بافر فسفات سالین
PBS به علت هم غلظت و هم نوع بودن با مواد بیولوژیکی بدن و نیز غیر سمی بودن آن برای سلول کاربردهای
بسیاری دارد.
از موارد استفاده از آن میتوان به کاربرد آن در رقیق کردن مواد و شستن ظروف محیط کشت اشاره کرد.
از PBS به همراه EDTA همچنین برای جدا کردن اتصال و توده ٔ سلولها استفاده میشود.
در کلیه آزمونهای زیست پزشکی: آزمونهای ایمنی زیستی، شستشوی کیت های االیزا، کشت سلولی، آزمونهای
سمیت سلولی، میکروبی، محیط رهایش داروها و …از بافر فسفات سالین استفاده می شود.
این شرکت افتخار ارئه این محصول در مقادیر باال به شرکت های مختلف از جمله داروسازی شفا فارمد جهت
استفاده در خط تولید واکسن کوید 19 را دارد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.