• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

محیط کشت DMEM

محیط کشت سلولی DMEM مخفف (Medium Eagle Modified s’Dulbecco (می باشد . این محیط
دارای فرمول پیشرفته تری نسبت به medium Eagel بوده و میزان ویتامین و آمینو اسید آن 4 برابر بیشتر
است DMEM محیطی پایه ای با مصرف گسترده برای کشت بسیاری از انواع سلول های پستانداران می باشد
و در بین محیط کشت های تعدیل شده برای بافت و سلول ،مناسب ترین محیط برای بررسی فنوتیپ سلول های
چسبنده بوده است. سلول هایی همانند فیبروبالست های اولیه، سلول های عصبی، سلول های گلیال ،سلول های
عضالنی صاف و بسیاری از این قبیل به خوبی در این محیط قابل رشد هستند. محیط DMEM با توجه به نیاز
با تفاوت در اجزای تخصصی ارایه می شود ، مثال دارای فنول رد و یا فاقد آن، با گلوکز باال و گلوکز پایین،همچنین
شکل آن به صورت پودری و مایع قابل دسترس است.
شرکت هایی نظیر Gibco و MERCK این محیط را در لیست محصوالت خود دارا می باشند.
این شرکت افتخار ارئه این محصول در مقادیر باال به شرکت های مختلف از جمله داروسازی شفا فارمد جهت تولید
واکسن کوید 19 را دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.