• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

محیط کشت Fetal bovine serum (FBS) – شرکت گیبکو

محیط کشت FBS برای طیف گسترده ای از مصارف آزمایشگاهی مورد استفاده است. یکی از کاربرد های اولیه آن
در کشت سلول های یوکاریوتی با غلظت باالی 20 درصد یا بیشتر است که موجب تسهیل بقا، رشد و تکثیر سلول
ها می گردد. مصارف تحقیقاتی FBS شامل کاربرد در تولید واکسن های انسانی و دامی و نیز داروهای
بیوتکنولوژی است.
محیط کشت – (FBS (serum bovine Fetal شرکت گیبکو
(FBS (serum bovine Fetal پرکاربردترین افزودنی رشد در محیط های کشت سلولی ست که به دلیل میزان
باالی فاکتورهای محرک رشد جنینی استفاده می گردد.
FBS مایع مشتق شده از خون لخته شده جنین گوساله است که عاری از سلول و فاکتور های لخته کننده و حاوی
مقادیر فراوانی مواد مغذی و ماکرومولکول های ضروری برای رشد سلول می باشد. بخش اعظم FBS را BSA یا
albumin serum Bovine تشکیل می دهد. فاکتور های رشد موجود در FBS جهت بقا و رشد سلول های
کشت شده ضروری اند. عالوه بر این serum bovine Fetal دارای تنوعی از مولکول های کوچک نظیر آمینو
اسید، قند، لیپید و هرمون ها است.
این شرکت افتخار ارئه این محصول در مقادیر باال به شرکت های مختلف از جمله داروسازی شفا فارمد جهت تولید
واکس کوید 19 را دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.