• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی (substance chemical (یک نام کلی برای موادی است که ترکیب شیمیایی ثابت و خصوصیات مشخصی دارند.
مواد شیمیایی می توانند ساده ، ترکیبی یا آلیاژ باشند که از عناصر مختلفی تشکیل شده است. مواد شیمیایی ممکن است به
صورت مایع ، جامد یا گاز وجود داشته باشند . این مواد می توانند به صورت خالص )یک عنصر( یا مخلوط )محلول ، ترکیب یا
گاز( باشند . آنها یا به صورت طبیعی در محیط زیست وجود دارند یا می توانند به صورت مصنوعی تولید شوند.
این ترکیبات معموالً خالص در نظر گرفته می شوند تا بتوان آنها را از مخلوط ها مجزا کرد. یک نمونه معمول از یک ماده شیمیایی
آب خالص است که خصوصیات و نسبت هیدروژن به اکسیژن در آن چه از رودخانه جدا شود یا در آزمایشگاه تولید شود ، یکسان
است.
سایر این نوع مواد که معموالً به صورت خالص وجود دارند عبارتند از: الماس )کربن( ، طال ، نمک سفره) کلرید سدیم (و قند
تصفیه شده) ساکارز .(با این حال ، در عمل ، هیچ ماده ای کامالً خالص نیست و خلوص شیمیایی با توجه به موارد استفاده ماده
شیمیایی مشخص می شود .
مواد شیمیایی غذایی و دارویی
این مواد بلوک های سازنده اساسی همه چیز در جهان هستند. مواد شیمیایی غذایی و دارویی گروه بسیار مهمی از این ترکیبات
هستند که با سالمت افراد جامعه در ارتباط می باشند. امروزه استفاده از مواد افزودنی شیمیایی می تواند ماندگاری مواد غذایی را
افزایش دهد و انواع رنگ ها و طعم دهنده های شیمیایی نیز می توانند غذاها را جذاب تر و خوشمزه تر کنند. عالوه بر این می توان
از این مواد برای نگهداری و ایمنی بیشتر مواد غذایی استفاده کرد و بسیاری از میکروارگانیسم های مضر موجود در خوراکی ها را از
بین برد یا از رشد آنها جلوگیری کرد.
در حال حاضر به لطف وجود لیستی از این مواد ، صنعت دارو نیز بسیار توسعه یافته است و با کمک این ترکیبات می توان انواع
داروها را برای بیماری های مختلف تولید کرد. در واقع پیش ساز بیشتر داروها مواد شیمیایی هستند .
مواد شیمیایی آزمایشگاهی
مواد آزمایشگاهی) مرک ، سیگما آلدریچ ، فلوکا ( گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که در گریدهای آزمایشگاهی در صنایع ،
دانشگاه ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت های مرک ، سیگما ، فلوکا بهترین مارک مواد
آزمایشگاهی را در دنیا تولید می کنند .
این شرکت با مشاوره متخصصین در زمینه های مختلف بازرگانی، شیمی و بیولوژی نهایت تالش خود را بکار بسته تا بتواند با
ارائه خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت از طریق واردات مستقیم و بدون واسطه کاال از شرکت های معتبر دنیا
رضایت مشتریان خود را جلب نماید ، بخشی از کاالها موجود و بخشی بصورت واردات صورت می پذیرد.
خدمات قابل ارائه این شرکت :
◄ ارائه کلیه مواد شیمیایی با گریدهای مختلف از کمپانیهای :
که شامل انواع حالل ها با درجه بندیExtrapure ، Spectroscopy ، GC ، HPLC ، GR و اسید ها و بازها، محیط کشت،
شناساگرها، بافرها، نمک های آلی و معدنی ، تیرازول ها و غیره می باشد .
افتخار همکاری با شرکت های خوش نام از جمله شفا فارمد ، ایران دارو ، شرکت های هلدینگ درسا دارو ،
نوترکیب ، شرکت کارن ، شرکت های مجموعه برکت و مهر دارو ، سروش مانا فارمد و …

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.