• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

کیت های آزمایشگاهی

آزمایش اندوتوکسین ازمهمترین آزمایش های کنترل کیفیت می باشد
امروزه به صورت گسترده ایی توسط شرکت های دارویی، تجهیزات و صنایع پزشکی به کار می رود تا اطمینان حاصل شود که
محصوالتی مانند داروهای تزریقی،واکسن ها و دستگاه های پزشکی عاری از آلودگی توکسین باکتریایی می باشد از این رو شرکت آنیل
ژن با دارا بودن کیت سنجش اندوتوکسین در حساسیت های مختلف ،لوله های انجام آزمایش،بافر های عاری از پایروژن، آب های
عاری از پایروژن از کمپانی لونزا و اندوسیف توانسته نیاز بسیاری از جوامع دارویی و پزشکی را تامین نمایند. اندوتوکسین چیست؟
اندوتوکسین یکی از اجزای اصلی دیواره سلولی باکتریهای منفی گام است و مهمترین واسطه کننده میترولیس سپسیس است. سطح
باالی اندوتوکسین اغلب باعث ایجاد تب وتغییرات در تعداد گلبول های سفید و دربرخی موارد باعث شُک قلب و عروق میشود از این
رو دارو ها در مراحل نهایی و فرمول بندی با کیت تشخیص اندوتوکسین سنجیده می شوند.
روش های انجام آزمون سنجش اندوتوکسین.
1 -ژل کالت
2 -کروموژنیک
ژل کالت : در روش ژل کالت از دومدل کیت )مولتی و سینگل ( تست استفاده میگردد ، این روش سریع ترین و ساده ترین روش
تست میباشد که در آن فقط وجود یا عدم وجود اندوتوکسین در یک حساسیت خاص مشخص میگردد این روش معموال جوابدهی و
دقت باالیی دارد و نیاز به تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی نمیباشد . شایع ترین حساسیت های مورد استفاده در این روش
.میباشد 0.25 وEU/ml 0.125
کروموژنیک : در این روش که معموال به صورت کمی میباشد میزان اندوتوکسین در یک بازه مشخص میگردد و نتیجه ی آزمایش به
صورت یک عدد ثابت مشخص میگردد ، در این روش به دستگاههایی از جمله اسپکتوفتومتر و….. نیاز است کمپانی های لونزا و
اندوسیف دارای کیت های انجام هر دو آزمون میباشد .
شرکت آریو پژوهان فارمد و شرکت های زیر مجموعه افتخار دارد با ارئه مستقیم کیت های اندوتوکسین از کمپانی Lonza,
Endosafe با تضیمین اصالت و در کوتاه ترین زمان به مشتریان خود رضایت آنها را جلب نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.